Facebook Pixel
TÜM TÜRKİYE'YE ÜCRETSİZ TESLİMAT VE KURULUM!
Sepetim
BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişiler Şirket’e Şahsen başvuru, Noter aracılığıyla, Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek, Şirket’imize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek başvuru yapabilirler.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Mesudiye Mah. Yıldırım Caddesi No:37 İnegöl/ BURSA
Noter Mesudiye Mah. Yıldırım Caddesi No:37 İnegöl/ BURSA
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) mersimobilya@hs01.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden kvkk@heroda.com

Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini ispat edici belgeleri de başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” ifadesinin yazılmasını rica ederiz.
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuran kişinin iletişim bilgileri
Ad :  
Soyad :  
Telefon numarası :  
T.C. Kimlik numarası :  
E-posta :  
Adres :  

Başvuran kişinin yabancı olması durumunda iletişim bilgileri
Ad :  
Soyad :  
Uyruğu :  
Pasaport numarası/Kimlik numarası :  
Telefon ve faks numarası :  
E-posta :  
Adres :  

Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz
□ Müşteri    □ Ziyaretçi □ Diğer (lütfen belirtiniz): ...................
Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:
Konu:
□ Eski Çalışan:
□ Çalışılan yıllar: ..................
□ İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım
□ Tarih: ..................
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla Şirket, Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi’ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7). Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda şirketin söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :