Facebook Pixel
TÜM TÜRKİYE'YE ÜCRETSİZ TESLİMAT VE KURULUM!
Sepetim

Mersi Mobilya Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) olarak kişisel verilerin korunmasını ve özel hayatın gizliliğini çok önemsiyoruz bu sebeple başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına konusunda veri sahibi olan ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunmaktayız.

Ayrıca internet sitemizi veya mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikasında yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.
Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel verileriniz, veri sorumlu sıfatıyla Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği kadarıyla üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, fatura & teslimat adresleri, cep telefonu numarası, uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı / süresi vb.), şifrelenmiş kredi kartı bilgileri, banka hesap / IBAN numarası bilgileri, çağrı merkezi ses kayıtları, konum bilgileri açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Ödeme hizmetlerinin alınması, tahsilatların gerçekleştirilmesi, fatura düzenlenmesi, ticari faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, siparişlerin teslim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rızanızın olması kaydıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi, şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla şirketimize ait Web sitesindeki üyelik formları, üyelik hesabınızda tercihe bağlı olarak dolduracağınız alanlar, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, sözleşmeler, talep ve başvurularınız, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel veriler KVKK’nın 8 ve 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yalnızca ilgili amacın gerçekleştirilmesi ölçüsünde ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde ürünün teslimatı için teslimat ekiplerine ve kargo firmasına, ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ve teslimat vb. konularda bilgi vermek üzere toplu SMS veya e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve gerektiğinde satış sonrası hizmetler için tedarikçilerimize ve bayilerimize, yasal yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan, kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Ayrıca, Şirket, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; veri sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması; veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi durumlarda kişisel verileri Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların yerine getirilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimizce; Ticaret Bakanlığıyla, Şirket’imizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurt içi/yurt dışı/uluslararası kuruluşlarla, kamu/özel kurum ve kuruluşlarla, Şirket’imizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleriyle, diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla, tedarikçilerimizle veya alt yüklenicileriyle, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlarla, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileriyle ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Şirket, KVKK’da veya diğer ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, kişisel verileri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
Kişisel verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürenin sonunda söz konusu veriler Şirket tarafından veya kişisel veri sahibinin talebiyle silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
Bu konuya ilişkin takip edilecek usulde KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uyulacaktır.
Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
İlgili mevzuatta işlemiş olduğumuz kişisel verilerin saklanma süresine yönelik herhangi bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkiden kaynaklı olabilecek olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel verilerinizin silinmesine dair geçerli bir sebeple tarafımıza başvurduğunuzda yasal olarak mümkün olduğu oranda en geç 30 (otuz) gün içerisinde kişisel verileriniz silinir.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, başvurunuz gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve başvuruya konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir ve Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.
Saklama süreleri ilgili mevzuatta belirlenen kişisel verilerin süresinden önce silinmesi veya yok edilmesini talep etmeniz halinde işbu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

BAŞVURU
Kişisel veri sahibi olarak haklarınız konusunda başvuru ve taleplerinizi dilerseniz KVKK Başvuru Formunu kullanarak;
Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi No:37 İnegöl/ BURSA adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mersimobilya@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden destek@heroda.com adresimize göndererek ŞİRKET’e iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince bu başvuruda;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu,
bulunması zorunludur.


Başvuran ilgili kişi başvurusunda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep başkası adına yapılıyorsa başvuruyu yapanın bu konuda özel yetkili olması ve özel vekaletnamenin, başvurucunun kimlik ve adres bilgileriyle kimliği doğrulayıcı belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz kişilerin başkaları adına yaptığı başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yukarıda öngörülen usule uyularak yapacağınız başvurularınız şirketimizce değerlendirilerek en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Bu işlem ücretsizdir fakat Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’imiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi durumunda, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul aracılığıyla size iletilir.