Facebook Pixel
TÜM TÜRKİYE'YE ÜCRETSİZ TESLİMAT VE KURULUM!
Sepetim

Mersi Mobilya Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait heroda.com (Web sitesi) üzerinden alışveriş için üye olma şartı aranmaktadır.

Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; alışkanlıkları, alışveriş geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, fatura & teslimat adresleri, cep telefonu numarası, uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı / süresi vb.), şifrelenmiş kredi kartı bilgileri, banka hesap / IBAN numarası bilgileri, çağrı merkezi ses kayıtları, konum bilgileri açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla şirketimize ait Web sitesindeki üyelik formları, üyelik hesabınızda tercihe bağlı olarak dolduracağınız alanlar, Web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, sözleşmeler, talep ve başvurularınız, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen ;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz bu rıza vermeniz durumunda; size özel reklam ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, çapraz satış yapılması, kullanıcı deneyiminizi artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, www.heroda.com’un işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve dolaylı pazarlama, kişiye özel pazarlama, yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel hedefleme, segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktiviteleri ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve uygulanması amaçları dahil olmak üzere şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, bu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve bu bağlılığın artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması ve tüm bu bahsedilen hususlarda sizinle iletişim kurulması KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, üye ol sayfasındaki “hesabımı oluştur” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.